Op de hoogte blijven van het corona nieuws?

Lees meer

Over Wageningen45

WAGENINGEN45: PLATFORM VOOR VREDE EN VRIJHEID

WAGENINGEN45: PLATFORM VOOR VREDE EN VRIJHEID

Nederland leeft al jaren in vrede en vrijheid en dat lijkt bijna een vanzelfsprekendheid. Wij willen echter de aandacht blijven vestigen op het feit dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn, door:

  • Stil te staan bij de momenten waar heel Nederland haar huidige vrede en vrijheid herkreeg: de capitulaties Duitsland en Japan gedurende WOII (Wageningen én Nederlands-Indië)
  • Het tonen van respect en het eren/herdenken van diegenen (nationaal en internationaal) die zich hebben ingezet voor onze vrede en vrijheid
  • Stimuleren van de bewustwording dat vrijheid niet vanzelfsprekend is
  • Stimuleren van de bewustwording dat het thema actueel is en dat iedereen er mee te maken heeft.
Missie

Missie

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) biedt een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van vrede, vrijheid en veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Onze oorsprong ligt in Wageningen, Stad der Bevrijding. Van hieruit spelen wij een nationale en internationale rol:

  • In Wageningen is, samen met de geallieerden, de herdenking van capitulaties aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gestart. Het betreft zowel de Duitse capitulatie in Nederland als de Japanse capitulatie in Nederlands-Indië.
  • Wageningen neemt een belangrijke internationale kennispositie in m.b.t. thema’s die nu en in de toekomst bron kunnen zijn van (inter-)nationale conflicten.
  • In 1945 is in Hotel De Wereld de capitulatie getekend. Hotel De Wereld (nationaal erfgoed), het Bevrijdingsdefilé en het Bevrijdingsvuur Wageningen zijn uniek bij het eren en herdenken van bevrijders.

Vanwege de centrale rol die Wageningen heeft gespeeld aan het einde van WOII, vindt het Bevrijdingsfestival Gelderland in Wageningen plaats. Doel van het bevrijdingsfestival is het vieren van de bevrijding en vrijheid en het vergroten van de bewustwording wát wij op 5 mei vieren.

Visie

Visie

De missie leidt tot vier pijlers, die in onderling verband Wageningen45 laten bijdragen aan vrede en vrijheid in de wereld. Deze pijlers zijn:

Herdenken
Ieder jaar herdenken wij degenen die vielen als strijder voor onze vrijheid en eren hen die dit hebben overleefd. Daarnaast willen wij respect tonen voor degenen die zich namens ons land hebben ingezet voor vrede en vrijheid, waar ook ter wereld.

Vieren
Door middel van het bevrijdingsfestival vieren wij de bevrijding en de vrijheid waarin wij sindsdien leven. Belangrijk hierbij is het vergroten van de bewustwording wát wij op 5 mei vieren.

Educatie
Wageningen45 zet zich in als platform voor vrede en vrijheid en stimuleert het maatschappelijke en politieke debat. Het educatieve beleid is gestoeld op bewustwording van de geschiedenis en de actuele waarde hiervan in onze samenleving, het stimuleren van het dialoog omtrent vrede, vrijheid en veiligheid, en doorgeven van relevante kennis en ervaring.

Monument
Hotel De Wereld is hét symbool voor de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in Nederland (de capitulatie). Dit hotel markeert het begin van het naoorlogse Nederland in vrede en vrijheid.

Bestuur

Bestuur

Wageningen45 staat onder leiding van een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier personen, waarvan alle leden in functie zijn benoemd. Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan van de stichting en verantwoordelijk voor het geheel van de taakuitoefening. Bedrijfsvoering en bestuurszaken zijn ondergebracht bij het Dagelijks Bestuur en dit legt in die hoedanigheid verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur vergadert minimaal vijf keer per jaar; het Algemeen Bestuur vergadert drie keer per jaar.

De beloningsstructuur betreft voor zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur onbezoldigde functies.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief